DISCLAIMER

www.stadhoudersplansoen.nl

© 2016

Uitgegeven in eigen beheer
Alle rechten voorbehouden

Niets van deze woningsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor dit project in voorbereiding. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gemini Development en NU Projectontwikkeling zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.